Zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach Programu „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”, dzięki któremu zostaną zagospodarowane nowe i istniejące miejskie przestrzenie publiczne.

Celem Programu jest tworzenie nowych terenów zieleni, parków, skwerów, ogólnodostępnych przestrzeni lub rewaloryzacja już istniejących małych centrów życia społecznego oraz budowa aktywności obywatelskiej poprzez włączanie mieszkańców w procesy zarządzania Miastem.

Każdy mieszkaniec może złożyć wniosek zawierający własny pomysł na zmiany w przestrzeni miejskiej w kategoriach:
1) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: tworzenie nowych lub modernizacja istniejących publicznych przestrzeni rekreacyjnych oraz rekultywacja przestrzeni publicznej stanowiącej centrum życia społecznego;
2) przedsięwzięcia i inicjatywy w przestrzeni miejskiej mające na celu rozwój terenów zielonych i błękitno-zielonej infrastruktury.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 14.03.2022 r. do 03.04.2022 r.
1) listownie na adres: Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pokój 206 z adnotacją na kopercie „Nasza wspólna przestrzeń”,
(decyduje data stempla pocztowego);
2) osobiście w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pokój 206 z adnotacją na kopercie „Nasza wspólna przestrzeń”
3) elektronicznie za pośrednictwem e-mail na adres: zf@um.slupsk.pl.

Zgłoszone pomysły będą stanowiły podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 oraz środków unijnych. Wartość jednego zadania, które można zgłosić w kategorii 1) wynosi od 50 000 zł do 500 000 zł, a zgłoszenia w kategorii 2) nie podlegają limitowi wydatków.

Realizacja projektu wynika z potrzeby zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne, a w szczególności dąży do zwiększenia partycypacji mieszkańców w działania o istotnym znaczeniu dla kształtowania przestrzeni w mieście.

Podziel się tą informacją!