Deklaracja dostępności CIO – Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CIO – Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny
 • w niektórych elementach graficznych występuje niski kontrast
 • niektóre elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu
 • niektóre teksty nie mają nagłówka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Keler.
 • E-mail: tomasz.keler@cio.slupsk.pl
 • Telefon: 59 840 29 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZARZĄD Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 • Adres: Al. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
 • E-mail: cio@cio.slupsk.pl
 • Telefon: 59 840 29 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Sienkiewicza 19

Biuro Stowarzyszenia mieści się na 2 piętrze budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia od Al. Sienkiewicza i i ul. Murarskiej (z dostępem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od strony ul. Sienkiewicza jest dzwonek oraz domofon z oznaczeniem podmiotów mających siedzibę w pionie budynku. Nie wszystkie ciągi architektoniczne posiadają odpowiednią szerokość. W ciągach komunikacyjnych istnieją bariery poziome w postaci progów drzwiowych. Ze zwględów architektonicznych budynek nie zapewnia dostępu do wyższych kondygnacji dla osób z niepełnosprawonością ruchową. Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Toaleta w siedzibie Stowarzyszenia nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Stowarzyszenie zapewnia alternatywny dostęp poprzez możliwość umuwienia realizacji usługi w miejscu w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 59 840 29 20 lub e-mail: cio@cio.slupsk.pl. Podmiot zapewnia informację o rozkładzie pomieszczeń tylko w formie wizualnej. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Podmiot  nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Wyznaczono miejsce alternatywnej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością

Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 6

Budynek w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI