Działania skierowane była do organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Słupska i mieszkańców/nek Słupska. Wsparciem objęto ok. 30 NGO. Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni do integracji sektora pozarządowego w Słupsku oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami.

W ramach projektu w 2017 roku zrealizowano:

  • 11 spotkań integracyjnych ze słupskimi organizacjami: Fundacją INDYGO, Stowarzyszeniem INSPIRACJE, Integracyjnym Klubem Sportowym ZRYW, Bankiem Żywności, Polskim Związkiem Niewidomych, Stowarzyszeniem Horyzont, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Fundacją Teatru Włada Lalek, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Słupskim Towarzystwem Kultury Teatralnej – Teatr Rondo, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
  • wydano 11 Biuletynów Informacyjnych (co miesiąc), kierowany do słupskich organizacji pozarządowych i mieszkańców/nek. Biuletyn, w wersji papierowej, dystrybuowany był wśród organizacji podczas spotkań integracyjnych i spotkań informacyjnych, oraz zamieszczony został, w formie PDF, na stronie internetowej CIO. W każdym wydaniu znalazły się informacje dot. możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO, działalności słupskich NGO,
  • zorganizowano 4 dni szkoleniowe dla przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych, w których udział wzięło 48 osób,
  • zorganizowano i przeprowadzono wybory do Słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych, w których udział wzięło 30 przedstawicieli słupskich NGO,
  • zorganizowano spotkanie integracyjne „Gra o słupskich NGO” oraz spotkanie podsumowujące „Wigilia Słupskich Organizacji Pozarządowych”,
  • w działania projektowe zaangażowano 48 słupskich organizacji pozarządowych i 220 ich przedstawicieli/lki;

Wiedza zdobyta w trakcie projektu przez przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych przyczyniła się do zmiany postaw wśród NGO. Przedstawiciele/lki organizacji zapoznali się z zasadami partnerstwa i korzyści z niego wynikających. W przypadku kilku organizacji projekt stał się przyczynkiem do nawiązania współpracy i partnerstwa projektowego.

Podziel się tą informacją!