Projekt stanowił odpowiedź, na pilotażowy konkurs (w ramach PO KL Poddziałanie 5.4.2) ‘Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi’ ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerzy projektowi to: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – jako LIDER PROJEKTU, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Województwo Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, Województwo Wielkopolskie, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze, Województwo Lubskie

Główne cele projektu:

  1. zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału 37 Rad Działalności Pożytku Publicznego w tym: 4 wojewódzkich, 16 powiatowych i 17 gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
  2. animowanie procesu powstawiania 12 nowych RDPP w skali 4 województw obszaru objętego projektem
  3. wzmocnienie mechanizmów partnerstwa organizacji pozarządowych i administracji publicznej w zakresie stanowienia, realizacji i monitorowania polityk publicznych poprzez wdrożenie 3 standardów działania RDPP w 80% istniejących RDPP
  4. Wzmocnienie roli NGO w procesie kształtowania dialogu obywatelskiego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym na terenie 100 JST
  5. zwiększenie poziomu integracji pomiędzy 37 istniejącymi RDPP na terenie obszaru nr 1, a ciałami opiniodawczo-doradczymi
  6. zwiększenie poziomu wiedzy m.in. nt. roli i znaczenia dialogu obywatelskiego, możliwości jego wymiany, oraz w zakresie funkcjonowania RDPP (w tym standardów działań RDPP)

Grupa docelowa: 270 przedstawicieli/ek JST ze 100 podmiotów administracji publicznej, 400 przedstawicieli/ek NGO z 350 podmiotów NGO/związków i porozumień organizacji pozarządowych

Przeprowadzone działania projektowe:

  1. Powołanie i wzmocnienie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego – spotkania, szkolenia
  2. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i powołamy do życia nowe Rady Działalności Pożytku Publicznego – powiatowe spotkania informacyjne, diagnoza środowisk lokalnych, szkolenia, konwent NGO, powołanie 12 NOWYCH RAD DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
  3. Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardów funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego – opracowanie narzędzi samooceny i dokonanie oceny funkcjonowania 37 istniejących RDPP w 4 województwach, powołanie zespołów roboczych (wypracowane modelowych standardów działania Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego), przeprowadzenie konsultacji 3 projektów standardów z udziałem Forum RDPP i krajowych spotkań konsultacyjnych, spotkania warsztatowe, wdrożenie w 80% RDPP wypracowane, modelowe standardy działania Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, wydanie nt. modelowych standardów dla członków Wojewódzkich, Powiatowych, Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, cykl szkoleń upowszechniających 3 modelowe standardy w samorządach, w których RDPP nie istnieją, ogólnopolski konkurs na najlepszy esej związany z RDP, konferencje regionalne podsumowujące wypracowane rezultaty projekt.
Podziel się tą informacją!