Projekt zagospodarowania polegający w głównej mierze na zazielenieniu jednej z najbardziej znanych słupskich ulic, opracowany został przez projektantów ZA studio, znanego w Słupsku m.in. z nagradzanego w kraju projektu zagospodarowania Klinów Zieleni.
Pomysł na zazielenienie ulicy zgłosili mieszkańcy Słupska w ramach programu „Nasza Wspólna Przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”, a koncepcja została wybrana również przez mieszkańców miasta podczas plebiscytu, który odbył się na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku.
Zakres zadania obejmuje usunięcie części nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i płyt chodnikowych biegnących przy pasie ulicy w kwartałach pomiędzy drzewami oraz obsadzenie ich ozdobną roślinnością, w tym niskimi krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi oraz roślinami cebulowymi. Wprowadzenie zieleni umożliwi częściowe odizolowanie osób korzystających z alei spacerowej od ruchu samochodowego i umożliwi rewaloryzację przestrzeni zgodną z polityką przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Realizacja zaplanowanych działań wpłynie pozytywnie także na kondycję rosnących wzdłuż ulicy lip. Elegancki i stonowany charakter nasadzeń zieleni będzie wpisywał się w historyczny układ ulicy i otoczenia.
Oprócz zwiększenia ilości zieleni, w koncepcji zagospodarowania ul. Wojska Polskiego przewidziano także montaż stalowych, podświetlanych łuków, których ażurowa konstrukcja podkreśli widoczność osi widokowych ulic Wojska Polskiego i Wileńskiej. Przy łukach zamontowane zostaną nowoczesne siedziska, a wzdłuż całej ul. Wojska Polskiego wymienione zostaną elementy małej architektury, tj. ławki, kosze naśmieci i stojaki rowerowe. Przybliżone założenia zagospodarowania ulicy przedstawiamy na załączonych grafikach.
O środki na realizację zadania Miasto Słupsk wystąpi do „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.
Szczegóły konsultacji znajdują się na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej, do której podajemy link w pierwszym komentarzu pod postem.