Ogłoszenie naboru wniosków do funduszu grantowego „SPLOT Wartości”

Cele funduszu grantowego

 1. podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie  organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 2. wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności;
 3. przyczynianie się  do  realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu,  przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

  Informacje o naborze wniosków wstępnych

  • W ramach funduszu „SPLOT WARTOŚCI” wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro.
  • Czas trwania projektu grantowego to od 6 do 12 miesięcy.
  • Łączna kwota, jaką przeznaczono na nabór to 340 908 euro.
  • Nabór wniosków jest dwuetapowy uzupełniony o ocenę strategiczną. Harmonogram naboru wniosków dostępny TUTAJ
  • Wkład własny nie jest wymagany.
  • Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

  NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/I – wnioski wstępne

  Termin składania wniosków wstępnych: od 25 maja 2023  do 28 lipca 2023 

  Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

  Kto może składać wnioski?

  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  Sesje informacyjne dla Grantobiorców

  Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców:

  • 6 czerwca 2023 godz. 12.00, 
  • 20 czerwca 2023 godz. 17.00, 
  • 4 lipca 2023 godz. 15.00.