Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań.

Projekt obejmie wsparciem min. 460 organizacji pozarządowych i ok. 1000 osób – pracowników/członków/wolontariuszy tych organizacji. Dodatkowo projekt przewiduje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wartości UE oraz wzmocnienie osobistego potencjału osób zainteresowanych działalnością społeczną.

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do:

 • Coachingu/mentoringu, którego celem będzie wzmocnienie myślenia strategicznego oraz zdolności zarządczych NGO.
 • Doradztwa indywidualnego dotyczącego funkcjonowania NGO, m.in. finansów, komunikacji, fundraisingu, rzecznictwa, prawa oraz procedur zarządczych.
 • Szkoleń i seminariów, m.in. z zakresu fundraisingu, komunikacji (w tym poprzez media społecznościowe), prowadzenia badań, analiz oraz innych zagadnień określonych w diagnozach indywidualnych i planach rozwoju.
 • Szkoleń tematycznych dotyczących prawa i polityki UE, a także praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, a wszyscy partnerzy są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Stowarzyszenie BORIS
 • towarzyszenie Klon/Jawor
 • Centrum OPUS
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP
 • Sieć SPLOT
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO)

Dzięki szerokiemu konsorcjum realizatorów projekt dociera do wszystkich województw w Polsce, a szczególnie objęte wsparciem będą te organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swoją obecność w debacie publicznej i rozwijać kompetencje orzecznicze.

Dofinansowano przez Unię Europejską.

Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Podziel się tą informacją!