Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz TISE S. A, jako podmioty zarządzające Funduszem na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Choczewo, powołanego przez firmę Ørsted Polska sp. z o. o. w ramach programu Gmina Napędzana Wiatrem, zapraszają organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz dobra wspólnego na terenie gminy Choczewo do składania wniosków o dofinansowanie w ramach I Konkursu Grantowego.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 04.01.2023r. do 18.01.2023r. przez system Witkac.pl

Zadania mogą być realizowane od 01.02.2023 do 31.12.2023
 Kwota przeznaczona na dotacje:350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie: od 10 000,00 złdo100 000,00 zł
 Wkład własny: Niewymagany
 

Link do ogłoszenia: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=24344

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej na terenie Gminy Choczewo. 
 Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację działań w dowolnej ze sfer wymienionych poniżej: 
• inicjatywy społeczne, rozwój społeczny – rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. integracji międzypokoleniowej), 
• bezpieczeństwo – wsparcie dla lokalnych jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy szkoleniowe i edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw (szczególnie oddolnych) poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, 
• Miejsca Aktywności Lokalnej (miejsca spotkań) – wsparcie rozwoju obszarów, miejsc i pomieszczeń służących społeczności lokalnej (świetlice, wiaty, rozwój przestrzeni wspólnych – tereny zielone, zieleńce, itd.), modernizacja placów zabaw, dom kultury itp., 
• dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące kulturę lokalną, ochrona środowiska naturalnego, programy edukacyjne), • rozwój dzieci i młodzieży – wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Choczewo (np. programy edukacyjne – w tym nt. OZE, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach).

Więcej szczegółów mogą Państwo przeczytać w regulaminie, który został dołączony do dokumentacji konkursowej.

|4 stycznia 2023|Aktualności|
Podziel się tą informacją!