Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych oraz Fundacji Strefa Mocy we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym Funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Cele szczegółowe to:

  1. zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw,
  2. wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne,
  3. wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych,
  4. wzmocnienie potencjału III sektora.

W ramach konkursów dotacyjnych można ubiegać się o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł),
  • na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5000 zł)

Program adresowany jest do:

  • młodych organizacji pozarządowych posiadających osobowość (lub tzw. ułomną osobowość) prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych) zarejestrowanych nie wcześniej niż 30 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) i których roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji!
  • grup nieformalnych (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 18 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 25 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.
  • grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

Organizacje niewymienione powyżej nie mogą składać wniosków do konkursu!

O dofinansowanie mogą się ubiegać także organizacje i grupy młodzieżowe (np. drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy składające się z wolontariuszy, uczniów czy studentów)!

Szczegółowy regulamin Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY dostępny jest na stronie.

Dodatkowych informacji na temat konkursu grantowego, realizowanego w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, można uzyskać w biurze Operatora:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich – powiat słupski oraz Miasto Słupsk
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20.

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podziel się tą informacją!