Projekt „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Słupsk, partnerami – Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny).

Celem Projektu jest wypracowanie wspólnie z Partnerem zagranicznym na podstawie jego doświadczeń i wiedzy rozwiązania służącego wsparciu włączenia społecznego i walki z ubóstwem wśród 30 osób (18 osób bezrobotnych i 12 osób nieaktywnych zawodowo) oraz wdrożenie/zaadaptowanie tego rozwiązania w Gminie Słupsk.

W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostanie doświadczenie partnera zagranicznego w innowacyjnych metodach edukacyjnych, poznanie skutecznych praktyk, stosowanych w Katalonii w pracy z grupą docelową, a minimalnie funkcjonujących w Polsce i nie włączonych do działań, które skutecznie niwelują wykluczenie społeczne. Wartością dodaną współpracy będzie wypracowanie efektywniejszych rozwiązań w obszarze aktywności zawodowej i społecznej grupy docelowej w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne, które zostanie wdrożone do projektu dzięki współpracy bezpośrednio z jej twórcą.

W trakcie realizacji projektu wypracowany został:

Podziel się tą informacją!