Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 8.00-15.00.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) obejmujących:
1) podmioty reintegracyjne – służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);
2) podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na zysku ekonomicznym,  np.: organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
3) podmioty sfery gospodarczej,  np.: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, której zyski wspierają realizację celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnianie;
4) inicjatywy o charakterze nieformalnym (w kontekście działań animacyjnych i formalizowania struktur);
5) przedsiębiorstwa społeczne (PS),
6) Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.

Do głównych zadań OWES należy:
1) świadczenie usług informacyjnych w zakresie ekonomii społecznej,
2) świadczenie usług doradczych (indywidualnych i grupowych), m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, np.: w postaci pożyczek,
3) świadczenie usług szkoleniowych, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
4) świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.: poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES),
5) promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
6) animacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i Grup Inicjatywnych.

OWES świadczy następujące usługi:
1) działania informacyjne;
2) wsparcie doradcze;
3) wsparcie szkoleniowe;
4) wsparcie przedsiębiorstw społecznych;
5) wsparcie finansowe;
6) wsparcie na rzecz partnerstwa.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w tym m.in.:
1) zasad uruchamiania PS,
2) możliwych  do pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa społecznego,
3) zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PES,
4) zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
5) zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,
6) promowania przykładów dobrze prosperujących PES, czy też partnerstw działających z udziałem PES i partnerów społecznych.

Informacje udzielane są:
1) bezpośrednio – w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.)
2) telefonicznie – 59 840 29 20
3) mailowo – cio@cio.slupsk.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4) podczas spotkań informacyjnych/seminariów/webinariów/konferencji.

Informacji udzielają:
1) Małgorzata Kiernicka – specjalistka ds. informacji (informatorka)
2) Ewa Bojarska – specjalistka ds. informacji (informatorka).

Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.).

WSPARCIE DORADCZE 

OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz biznesowe, w sposób:
1) bezpośredni – świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu,
2) pośredni – świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji).

Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.:
1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form prawnych i typów),
3) rejestrowanie działalności PES,
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES,
5) prowadzenie działalności statutowej ES.

Doradztwo ogólne świadczy Grażyna Bolewska. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 840 29 20), mailowy (cio@cio.slupsk) lub osobisty (ul. Sienkiewicza 19, II p.).

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje m.in.:
1) w zakresie prawnym: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem pracowników
2) w zakresie księgowo – podatkowym: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
3) w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów
4) w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe
5) w zakresie marketingowym: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Doradztwo specjalistyczne świadczą: Grażyna Bolewska, Marta Makuch oraz Helena Matul. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 840 29 20), mailowy (cio@cio.slupsk) lub osobisty (ul. Sienkiewicza 19, II p.).

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje m.in.:
1) doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej
2) poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych  i ofert
3) przygotowanie i praca nad biznes planem,
4) negocjacje z instytucjami finansującymi.

Doradztwo biznesowe świadczy Grażyna Bolewska. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 840 29 20), mailowy (cio@cio.slupsk) lub osobisty (ul. Sienkiewicza 19, II p.).

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES obejmuje m.in.:
1) powoływanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
2) zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami ludzkimi
3) aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
4) tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.)
5) budowanie powiązań kooperacyjnych
6) restrukturyzacja działalności
7) zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym
8) umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
9) szkolenia zawodowe i branżowe.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów/trenerki, posiadających umiejętności i kompetencje we wskazanym powyżej zakresie tematycznym.

Osoby zainteresowane szkoleniami, prosimy o kontakt z Małgorzatą Kiernicką (cio@cio.slupsk.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.; tel. 59 840 29 20)

UWAGA!!! Szkolenia zawodowe rozpoczną się w 2017 roku.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – jako nowa zakładka (podpunkt) do tego projektu

OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa wsparcia polega w szczególności na:
1) pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
2) pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,
3) wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
4) monitorowaniu wdrożenia planu działania,
5) ocenie rezultatów planowanych działań.

Za wsparcie przedsiębiorstw społecznych odpowiada doradca biznesowy.

WSPARCIE FINANSOWE 

OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej przez PES.

Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia finansowego.

UWAGA!!! Wsparcie finansowe (dotacje na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe) uruchomione zostaną w 2017 roku.

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 

OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. poprzez:
1) współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i najwyższej jakości usług (wymiana usług, współdziałanie na rzecz PES),
2) współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp do wsparcia finansowego dla PES,
3) wymianę informacji dotyczącą najbardziej atrakcyjnych produktów finansowych dla PES,
4) wymianę doświadczeń.

Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Za koordynację działań partnerskich odpowiedzialni są:
1) animator – Tomasz Keler (cio@cio.slupsk.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 59 840 29 20)
2) informatorki – Małgorzata Kiernicka (cio@cio.slupsk.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 59 840 29 20), Ewa Bojarska (cio@cio.slupsk.pl; tel. 59 840 29 20).

Zapraszamy!

Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 59 840 29 20

MOŻLIWOŚĆ SKŁADNIA SKARG/WNIOSKÓW LUB POCHWAŁ

Informujemy o możliwości składania podpisanych skarg/wniosków lub pochwał dotyczących działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim w Informatorium, w biurze przy ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk.

Podziel się tą informacją!