Celem projektu było wsparcie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej (ES) poprzez określanie jej roli i zadań, zdefiniowanie potencjału uczestników oraz kierunków rozwoju. Szczególne znaczenie przypisano wypracowaniu metod zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Zadania regionalnych ośrodków Sieci SPLOT w ramach projektu:

  • uruchomienie regionalnych Infopunktów ekonomii społecznej (w 16 województwach – Ośrodkach Sieci SPLOT)
  • analiza współpracy instytucji ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi (badanie: barometr współpracy). Sieć Regionalnych Infopunktów

Podstawowe funkcje regionalnego Infopunktu:

1. Udzielanie informacji dotyczących:

  • specyfiki ekonomii społecznej
  • tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
  • aspektów prawnych związanych z tworzeniem i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej
  • funkcjonujących w regionie podmiotów gospodarki społecznej

2. Prowadzenie poradnictwa i szkoleń z zakresu:

  • tworzenia podmiotów gospodarki społecznej
  • zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej w aspekcie finansowym, księgowym i prawnym

Działania Infopunktów skierowane są do organizacji i instytucji (np. spółdzielnie socjalne, CISy i KISy – zaczątek infrastruktury dla ES).

Podziel się tą informacją!