PI „Od partnerstwa do kooperacji” to projekt innowacyjny testujący. Jego celem było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Realizowany był od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako liderem projektu, wraz z partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka.

Celem projektu było wypracowanie narzędzia związanego z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną w formie poradnika Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS). Ponadto w ramach projektu wzmocniono merytoryczne przedstawicieli JST i NGO z całej Polski z zakresu kontraktowania usług społecznych, a także wdrożono i upowszechniono wypracowany model. Docelowo projekt skierowany był do wszystkich samorządów i organizacji pozarządowych, które chcą realizować zadania publiczne.

Rezultaty i produkty projektu:

 • przeprowadzono 1 szkolenie dla przedstawicieli JST, w którym udział wzięło 11 osób;
 • udzielono 1920 godzin doradztwa dla 16 gmin, biorących udział w projekcie;
 • zorganizowano I Kongres Współpracy Lokalnej, który odbył się w dniach 20-21 czerwca 2013 roku w Ustce. Jako forum wymiany doświadczeń i potrzeb obu sektorów, I KWL umożliwił szeroką dyskusję na temat uwarunkowań dotyczących ich wzajemnej współpracy oraz prezentację dobrych praktyk w gminach Wzięły w nim udział 165 osób, w tym: 57 przedstawicieli/lek JST, 103 przedstawicieli/lek NGO oraz 5 przedstawicieli/lek Uniwersytetu Warszawskiego.
 • zrekrutowano i podpisano umowy o współpracy z 17 jednostkami samorządu terytorialnego (16 gminami oraz 1 powiatem);
 • przeprowadzono 204 spotkania pracowników JST z doradcami w czasie testowania MKUS w celu sprawowania doradztwa w gminach (17 gmin x ok. 12 spotkań);
 • odbyło się 5 posiedzeń Rady Ekspertów;
 • przeprowadzono 17 szkoleń 2-dniowych z MKUS dla urzędników w 17 gminach;
 • przeprowadzono 9 spotkań grup roboczych przedstawicieli JST i NGO;
 • odbyło się 17 wizyt studyjnych;
 • prowadzono działania upowszechniające i włączające; MKUS został zaprezentowany podczas licznych konferencji i spotkań kierowanych zarówno do decydentów, pracowników JST i organizacji pozarządowych:
  • Seminarium KST 8-10 – grudzień 2013
  • Rewitalizacja Społeczna Sektor 3 i Szczeciński Obszar Metropolitarny. – luty 2014
  • Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO z terenu Śląskiego Subregionu Zachodniego – marzec 2014
  • Forum Pełnomocników – Poznań – kwiecień 2014
  • Forum Inicjatyw Pozarządowych w woj. Zachodniopomorskim – czerwiec 2014
  • VII OFIP – wrzesień 2014
  • Powiatowe Forum Pełnomocników ds. NGO w Bytowie wrzesień – 2014
  • Forum Pełnomocników ds. NGO – Szczecin – listopad 2014
  • Forum Inicjatyw Pozarządowych – Szczecin – czerwiec 2014
 • zorganizowano II Kongres Współpracy Lokalnej nt. postępów w wdrażaniu wstępnej wersji produktu finalnego i strategii z udziałem mediów, w którym udział wzięło blisko 200 przedstawicieli/lek różnych sektorów (środowiska organizacji pozarządowych, jak i samorządów i decydentów ze szczebla krajowego).
 • zorganizowano 16 konferencji regionalnych, upowszechniających Model Kontraktowania Usług Społecznych, w których udział wzięło 740 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z całej Polski
 • ostatecznie zrekrutowano i podpisano umowy o współpracy z 17 jednostkami samorządu terytorialnego (16 gminami oraz 1 powiatem);
 • zorganizowano III Kongres Współpracy Lokalnej nt. upowszechniania zlecania zadań przez samorząd lokalny organizacjom pozarządowym w oparciu Model Kontraktowania Usług Społecznych, w którym udział wzięło blisko 200 przedstawicieli/lek różnych sektorów (środowiska organizacji pozarządowych, jak i samorządów i decydentów ze szczebla krajowego).

Informacje na temat Modelu Kontraktowania Usług Społecznych dostępne są na stronie: http://www.zlecaniezadan.pl/Home/Dashboard

Podziel się tą informacją!