Centrum Inicjatyw Obywatelskich ogłasza otwarty nabór 5-ciu PES (Podmiotów Ekonomii Społecznej) z województwa pomorskiego chętnych do udziału w testowaniu wstępnej wersji narzędzia edukacyjnego wypracowanego w ramach projektu „Model na więcej” dofinansowanego ze środków POWER w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020
Narzędzie które należy przetestować składa się z różnych modułów edukacyjnych służących wzmocnieniu wiedzy i umiejętności PES z zakresu stosowanych kryteriów w klauzulach społecznych.
W ramach projektu powstanie model/rozwiązanie dotyczące współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES) w związku z dostarczaniem usług publicznych.
Cel projektu pozwoli na zwiększenie liczby i zakresu tego rodzaju usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej oraz wzrost poziomu wykorzystywania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
W ramach projektu powstanie Model wspierający JST i PES w procesie przekazywania usług społecznych, który obejmie:
-narzędzie edukacyjne służące wzmocnieniu PES zawierające moduły edukacyjne w różnych obszarach tematycznych,casy itp,udostępnione na platformie
internetowej,poprzez które umożliwiony zostanie rozwój PES pod kątem stosowanych kryteriów w klauzulach społecznych.
-opracowanie modelowej ścieżki wprowadzania klauzul społecznych zawierających określone kryteria wraz z komponentem merytorycznym dla PES-służące
wsparciu JST
-podręcznik opisujący działanie i zawartość platformy edukacyjnej on-line jako źródła wiedzy i możliwości rozwoju PES w obszarach takich jak np.zatrudnianie
pracowników,zarządzanie finansami,współpraca z otoczeniem i inne określone na podstawie kryteriów z klauzul społ.,a także branżowe dot.min.1 z wybranych
Uwaga! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, oczekujemy jedynie zaangażowania osobowego!!
Każdy chętny PES będzie musiał wskazać swojego przedstawiciela, który weźmie udział w:
– szkoleniach testujących komponent edukacyjny dla PES (4 warsztaty x 8h)
– badaniach jakościowych nt. modelu i narzędzia dla JST i PES – grupy fokusowe (2 spotkania x 5h)
– warsztatach podsumowujących testowanie przez JST i PES (4 warsztaty x 4 h)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ola.baranska@cio.slupsk.pl do dnia 31.10.2019r.