Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych do udziały w wyborach do słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 29 września w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Podczas spotkania zostanie przedstawione sprawozdanie z prac ustępującej Rady oraz przeprowadzone zostaną wybory zgodnie z ustalonym trybem (tryb jest opisany poniżej treści zaproszenia).

Początek spotkania o godzinie 17.00

Rada Organizacji Pozarządowych pełni funkcję reprezentacji sektora pozarządowego w Słupsku, w szczególności wobec władz samorządowych i innych partnerów społecznych. Do jej zadań należy m.in. współtworzenie programów współpracy, opiniowanie dokumentów, proponowanie członków komisji konkursowych, a przede wszystkim działanie na rzecz dobra i integracji organizacji pozarządowych ze Słupska.

Po wyborach do Rady zapraszamy Państwa na poczęstunek i podsumowanie tegorocznego Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbywającego się w dniach 25-29 września br.

Więcej informacji:
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
tel. 59 840 29 20
e-mail: cio@cio.slupsk.pl

Tryb powoływania członków Rady- regulamin wyborów
1. Spośród zebranych powołuje się w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną.
2. W wyborach biorą udział przedstawiciele organizacji miasta Słupsk delegowani przez swoją
organizację.
3. Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata do Rady.
4. Kandydatów do Rady zgłaszają zebrani spośród osób obecnych na sali.
5. Kandydat musi być członkiem organizacji pozarządowej miasta Słupsk.
6. Lista kandydatów jest otwarta.
7. Kandydat musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w wyborach.
8. Podczas wyborów każdy z kandydatów ma prawo do1 minutowej prezentacji swojej kandydatury.
9. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na kartę wyborczą maksymalnie 7 nazwisk kandydatów
10. W skład Rady wchodzi 7 kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów.
11. Jeżeli kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów i z tego względu nie jest możliwe określenie
pełnego składu Rady odbywa się głosowanie dodatkowe.
12. W głosowaniu dodatkowym głosujący wybierają spośród osób, które otrzymała tę samą liczbę
głosów wskazując na kartach do głosowania tylu kandydatów ilu nie udało się wybrać w pierwszym
głosowaniu.
13. Jeżeli drugie głosowanie nie będzie skuteczne Komisja Skrutacyjna przeprowadza losowanie
spośród tych kandydatów, którzy w drugim głosowaniu otrzymali równą i kwalifikującą do
uczestnictwa w Radzie liczbę głosów.
14. Wynik głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
15. Protokół z wyborów wraz z wynikami publikowany jest na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce
„Organizacje Pozarządowe” w ciągu 14 dni od zakończenia wyborów.