Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, jako partner projektu „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, informuje o ogłoszeniu rekrutacji przez Gminę Słupsk.

Celem Projektu jest wypracowania  wspólnie z Partnerem zagranicznym na podstawie jego doświadczeń i wiedzy  rozwiązania służącego wsparciu włączenia społecznego i walki z ubóstwem wśród 30 osób oraz wdrożenie/zaadaptowanie tego rozwiązania w Gminie Słupsk.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, które:
a) są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
b) pochodzą z terenu Gminy Słupsk,
c) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do uzyskania pomocy społecznej,
d) posiadają niskie kwalifikacje .

Przez osobę o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę bez wykształcenia, lub osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

Rekrutacja zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji.

Informacje o projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku przy ul. Sportowej 9A, tel. 59 840 16 82.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu_GT

regulamin_rekrutacji_do_projektu_czas_na_zmianę GT (1)

zal_nr_1_ formularz

zal_nr_2_oswiadczenie-o-uczestnictwie-w-projekcie

zal_nr_3_oswiadczenie_dane osobowe