Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27;
  • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 września 2018 r. do 24 września 2018 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie https://rops.pomorskie.eu oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.julkowska@pomorskie.eu w terminie do 24.09.2018 roku, do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Osobami do kontaktu są:

Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 572,

Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel.: 58 32 68 897.