Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych, działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno – doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2016 roku.

Główne cele projektu:

  1. wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez organizację dwóch naborów wniosków grantowych („Granty dla słupskuch NGO”) dla słupskich organizacji, w ramach których zgłoszono do dofinansowania;
  2. zwiększenie liczby obywateli angażujących się w życie społeczne;
  3. zwiększenie kompetencji obywatelskich, społecznych i kreatywności słupszczan/ek poprzez realizację różnorodnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności;
  4. zwiększenie umiejętności i wiedzę grantobiorców w zakresie planowania i realizacji projektów społecznych.

Adresaci działania

Głównym adresatem zadania publicznego są organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Słupska. Ze wsparcia w ramach konkursu grantowego skorzystają także lokalni/e liderzy/ki, animatorzy/ki społeczni/e ze Słupska.

 Rezultaty i produkty projektu:

  • wzmocniono potencjał trzeciego sektora poprzez organizację konkursu grantowego „Granty dla słupskuch NGO” – 2 nabory wniosków w ramach konkursu „GRANTY DLA SŁUPSKICH NGO”;
  • zwiększono liczbę obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację projektów społecznych w ramach konkursu „Granty dla słupskich NGO” – 11 zgłoszonych inicjatyw do konkursu „GRANTY DLA SŁUPSKICH NGO, 7 zrealizowanych przez słupskie organizacje inicjatyw;
  • zwiększono kompetencje obywatelskie, społeczne i kreatywność słupszczan/ek poprzez realizację różnorodnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności – 3 spotkania informacyjne, 6 spotkań doradczych;
  • zwiększono umiejętności i wiedzę grantobiorców w zakresie planowania i realizacji projektów społecznych.