Zakończone projekty

„Rośniemy – dojrzewamy – wspieramy. Wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim” (2015)

Projekt realizowany przez Pomorską Siec Centrów Organizacji Pozarządowych (CIO jest członkiem) w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju "UP Foundation". Jego głównym celem było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez działania edukacyjne i rozwojowe dla Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i jej beneficjentów. W ramach projektu udzielono wsparcia coachingowego dla 20 organizacji z działających na

Autor: | 2017-05-13T18:11:57+00:00 11 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Rady Pożytku do STANDARDowego użytku (2014-2015)

Projekt stanowił odpowiedź, na pilotażowy konkurs  (w ramach PO KL Poddziałanie 5.4.2) ‘Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi’ ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerzy projektowi to: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych  -  jako LIDER PROJEKTU, Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w Słupsku, Województwo Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, Województwo Wielkopolskie,

Autor: | 2017-05-11T08:38:05+00:00 11 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Top Model Współpracy w województwie pomorskim (2014-2015)

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kobylnica. Jego celem było wdrożenie dobrych rozwiązań i narzędzi zgodnie z Modelem Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych stworzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu 6 gmin we współpracy z organizacjami pozarządowymi stworzyło po minimum 6 narzędzi z Modelu, które wzmocnią współpracę pomiędzy JST a NGO. Gminy wdrażające narzędzia z Modelu Współpracy: Gmina

Autor: | 2017-05-11T08:36:45+00:00 11 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Aktywność obywatelska – to jest to! (2013)

Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców Słupska w życiu publicznym poprzez prowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Działania przewidziane w projekcie skierowane były do kilku grup: indywidualnych mieszkańców Słupska, przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych oraz przedstawicieli/ lokalnych mediów. Kompozycja działań projektowych była zróżnicowana. Do najważniejszych przedsięwzięć, podejmowanych przez CIO w ramach projektu, należy zaliczyć: PUNKT DORADCZY - z poradnictwa

Autor: | 2017-05-11T08:28:24+00:00 11 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Słupsk Obywatelski (2007-2008)

„Obywatelski Słupsk” to projekt realizowany przez CIO w dwóch edycjach, z racji różnych źródeł jego finansowania (Środki Przejściowe PHARE 2007, 2008). Jego główną ideą jest wspieranie obywatelskich postaw wśród mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych oraz uczestnictwa w tych konsultacjach mieszkańców Słupska i regionu. Służyła temu kompozycja wielu działań, obejmujących bezpośrednie debaty publiczne

Autor: | 2017-05-11T15:45:40+00:00 10 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

„IMPULS – szkolenia i doradztwo dla sektora ES”

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do organizacji pozarządowych z powiatów człuchowskiego, lęborskiego, wejherowskiego, bytowskiego i słupskiego. Celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności w sferze Ekonomii Społecznej i oraz poprawa ich pozycji na rynku pracy jako potencjalnych pracodawców. Konkurs na uczestnictwo organizacji pozarządowych w projekcie był otwarty do wyczerpania środków. O udziale w projekcie decydowała kolejność

Autor: | 2017-05-11T15:41:33+00:00 10 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Barometr Współpracy

Jest to ogólnopolskie badanie samorządów wszystkich szczebli, realizowane we wszystkich województwach, w oparciu o regionalne ośrodki SPLOT. Celem badania było pozyskanie informacji na temat sposobów współpracy samorządów z sektorem ekonomii społecznej, zwłaszcza w kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego, oraz ocena tej współpracy. Dane pozyskiwano z gmin i powiatów. Badanie zrealizowano na podstawie wystandaryzowanej dla całego kraju ankiety. Na poziomie

Autor: | 2017-05-11T15:42:13+00:00 10 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

„Infopunkt Ekonomii Społecznej”

Celem projektu było wsparcie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej (ES) poprzez określanie jej roli i zadań, zdefiniowanie potencjału uczestników oraz kierunków rozwoju. Szczególne znaczenie przypisano wypracowaniu metod zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Zadania regionalnych ośrodków Sieci SPLOT w ramach projektu: uruchomienie regionalnych Infopunktów ekonomii społecznej (w 16 województwach

Autor: | 2017-05-11T15:43:06+00:00 10 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

„~WOS = Niewiedza o Społeczeństwie”

Projekt składał się ze sprzężonych ze sobą zadań, których celem jest wsparcie młodzieży w podejmowaniu działań na rzecz lokalnego środowiska. Dzięki realizacji projektu młodzież miała szansę na zwiększenie swojej wiedzy i  dobycie nowych umiejętności w zakresie działań społecznych. W ramach projektu zrealizowano cykle szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych dla młodzieży szkolnej oraz  nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie i szkolnych opiekunów samorządów

Autor: | 2017-05-11T15:42:40+00:00 10 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

NaprawmyTo.pl (2011 -2013)

Projekt „Uruchomienie i prowadzenie internetowej platformy NaprawmyTo.pl w Słupsku” finansowany z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. Jego głównym celem było wdrożenie narzędzia internetowego, które umożliwi proste przekazywanie informacji przez mieszkańców Słupska do poszczególnych instytucji na temat dostrzeżonych lokalnych problemach w przestrzenni publicznej. Podstawową funkcją serwisu jest mapowanie i zgłaszanie problemów oraz spraw wymagających poprawienia w przestrzeni publicznej w następujących obszarach: INFRASTRUKTURA (np. zalana

Autor: | 2017-05-11T15:44:35+00:00 10 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|
ZMIEŃ KONTRAST
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI